Dar Spektrumlu Antistafilokokal Ve Antianaerobik Antibiyotikler

ANTİSTAFİLOKOKAL ANTİBİYOTİKLER

Tablo-1: Antistafilokokal antibiyotikler

Rifamisinler

Rifamisinler gram (+) ve gram (-) kokuşlara, gram (-) basillere, Mycobacterium tuberculosise ve M. leprae gibi aside dayanıklı bakterilere etki eder.

Rifamid, rifamisin sodyum ve rifampisinden oluşur.

Rifamid artık kullanılmamaktadır. Rifamisin sodyum seyrek kullanılır. Rifamisinler içerisinde rifampisin antistafilokokal olarak ve özellikle tüberküloz tedavisinde sıklıkla kullanılır.

Daha sonraları kullanıma giren rifabütin ise tüberküloz ve tüberküloz dışı mikobakteriyel tedavilerde kullanılır.

Resim-1: Rifampisin kullanımında dikkat edilmesi gerekenler

Glikopeptid Yapılı Antibiyotikler

Vankomisin ve yapıca vankomisine benzeyen glikopeptid karışımı teikoplanin antibiyotiklerini içerir (Tablo-2).

Tablo-2: Glikopeptid yapılı antibiyotikler

Vankomisin suda fazla çözünür, mide-bağırsak kanalından absorbe edilmez; bu nedenle sistemik enfeksiyonların tedavisi için sadece parenteral yolla kullanılır. Oral olarak sadece C. difficile veya stafilokokların neden olduğu enterokolitlerde bağırsakta lokal etki oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Türkiye’de oral yolla kullanmaya özgü bir müstahzarı yoktur (iv müstahzar oral olarak kullanılır).

Teikoplaninin hem yapısı hem de etki mekanizması vankomisine benzer. Duyarlı bakterilerin hücre duvarı sentezini bozarak bakterisid etki oluşturur. Gravimetrik etki gücü vankomisinden daha yüksektir. Mide bağırsak kanalından absorbe edilmez; bu nedenle oral kullanımı yoktur.

Lipopeptid Yapılı Antibiyotikler

Siklik lipopeptidler nispeten yeni bir antibiyotik sınıfıdır: Daptomisin bu sınıfın ilk ve tek üyesidir (Resim-2). Gram (+) bakterilere direnç oluşumunun giderek artması nedeniyle yeni antibiyotikler geliştirilmektedir; daptomisinin etki spektrumu gram (+) aerob ve anaerob bakteriler ile sınırlıdır ve geniş gram (+) patojen etkinliğe sahiptir.

Resim-2: Lipopeptid yapılı antibiyotik daptomisin

Steroid Yapılı Antibiyotikler

Steroid yapılı tek antibiyotik Fusidik asittir (Resim-3). Dar spektrumludur, gram (+) ve (-) kokuslara etki eder.

Resim-3: Steroid yapılı antibiyotik fusidik asit

Mupirosin

Yapıca diğer antibiyotiklere benzemeyen Mupirosin, etki mekanizması bakımından da diğer antibiyotiklerden farklıdır. Yarılanma ömrü 30 dk’dan bile daha azdır; hızla inaktif metabolitlerine dönüşür, bu nedenle sadece topikal olarak kullanımı vardır.

ANTİANAEROBİK ANTİBİYOTİKLER

Tablo-3: Antianaerobik antibiyotikler

Anaerobik enfeksiyonların bir kısmını gram (+) anaerobların yaptığı enfeksiyonlar oluştururken; diğer kısmını daha sık görülen gram (-) anaerobların, aeroblarla birlikte yaptığı karma enfeksiyonlar oluşturur.

Antianaerobik etkili olan antibiyotik grupları şunlardır: Beta-laktam antibiyotikler (Penisilinler-Sefalosporinler-Monobaktamlar), Linkozamidler, Amfenikoller, Tetrasiklinler, Florokinolonlar. Bunların dışında dar spektrumlu antianaerobik antibiyotik grubu olan Nitroimidazoller bulunur.

Nitroimidazoller

Metronidazol, Ornidazol ve Tinidazolden oluşmaktadır (Tablo-4).

Tablo-4: Nitroimidazoller (Metronidazol, ornidazol ve tinidazol)

Metronidazol, antiprotozoal olarak kullanılmaya başlanmış ve daha sonra antianaerobik etkinliği olduğu fark edilmiştir. Metronidazolden sonra ornidazol ve tinidazol bulunmuştur.

Metronidazol ilk bulunduğu için en fazla denenendir. Tinidazol ve ornidazol de farmakokinetik, farmakodinamik ve endikasyonlar bakımından metronidazole çok benzerler ve aralarında çapraz-rezistans vardır.

DAR SPEKTRUMLU ANTİSTAFİLOKOKAL VE ANTİANAEROBİK ANTİBİYOTİKLER İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLERİ VE GÜNCEL MÜSTAHZAR TABLOLARINI SLAYTIMIZDA BULABİLİRSİNİZ.

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.