Beta-Laktam Antibiyotikler
Tablo-1: Beta-laktam antibiyotikler

Penisilinler

İlk bulunan antibiyotiktir. Yeni türevlerinin de bulunmasıyla en hızlı gelişim gösteren antibiyotik grubudur.

Güçlü bakterisid etkili, alerjik olmayanlarda düşük toksisiteli ve ucuz ilaçlardır. Bu nedenle çeşitli enfeksiyonlarda en tercih edilen ilaçlardandır.

Penisilinlerde temel yapı 6-APA’dır (Resim-1). Antibakteriyel etki için 6-APA halkasının bozulmaması gerekir. Temel yapıda bulunan beta-laktam halkası, bakterilerin ürettiği beta-laktamaz enzimi tarafından açılır ve penisiloik asit türevlerine parçalanır.

Resim-1: Penisilinlerin temel yapısı
Tablo-2: Penisilin türleri

Sefalosporinler

Sefalosporinler, kimyasal yapı, etki mekanizması ve antibakteriyel spektrum bakımından penisilinlere çok benzeyen beta-laktam antibiyotiklerdir.

Ana çekirdeğini 7-ASA oluşturur (Resim-2). Ana çekirdeğin yan zincirlerine eklemeler yapılarak yarı sentetik türevler elde edilmiştir.

Resim-2: Sefalosporinlerin temel yapısı
Tablo-3: Sefalosporin türleri

Karbapenemler

Yapısı penisilinlere benzeyen beta-laktam antibiyotiklerdir. Diğer beta-laktamlar gibi bakteri hücre duvarında peptidoglikan sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösterir.

En geniş spektrumlu beta-laktam antibiyotiklerdir.

Tablo-4: Karbapenem türleri

Monobaktamlar

Tedavide kullanılan ilk ve tek monobaktam Aztreonamdır.

Beta-Laktamaz İnhibitörleri

Bakterilerin ürettiği beta-laktamaz enzimi ile beta-laktam halkasının hidrolize edilmesi sonucu beta-laktam antibiyotiklerin etkinliği engellenir. Beta-laktamaz inhibitörleri yapılarında beta-laktam halkası içerirler, tek başlarına antibakteriyel etkinlik göstermez ve belirgin yan etki oluşturmazlar. Klavulanik asit, Sulbaktam ve Tazobaktam beta-laktam içeren beta-laktamaz inhibitörleridir. Avibaktam ve Valorbaktam da beta-laktam halkası içermeyen beta-laktamaz inhibitörleridir. Bu inhibitörler beta-laktamazlara duyarlı beta-laktam antibiyotiklerle kombine edilerek kullanılırlar. Sulbaktam, penisilin ve sefalsoporinlerle kombine edildiğinde antibakteriyel etkinliğin güçlenmesini sağlar; tek başına antibakteriyel etkinliği yoktur.

BETA-LAKTAM ANTİBİYOTİKLER İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER VE GÜNCEL MÜSTAHZAR TABLOLARI İÇİN SLAYTIMIZDAN YARARLANABİLİRSİNİZ.

BETA-LAKTAM ANTİBİYOTİKLER

1. PENİSİLİNLER
2. SEFALOSPORİNLER
3. KARBAPENEMLER
4. MONOBAKTAMLAR

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.