SAKUBİTRİL-VALSARTAN’IN KLİNİK ÖNEMİ

Kalp yetmezliği tedavisinde morbidite ve mortaliteyi azaltmak amacıyla yıllardırpek çok ilaç grubu kullanılmaktadır. Son zamanlarda geliştirilen çift bileşenli bir molekül olan Sakubutril-Valsartan, anjiyotensin reseptör blokajına ek olarak neprilisin inhibisyonu ile tedavide natriüretik peptidlerin (NP) etkisini artırmayı ve bu peptidlerin faydalı etkilerinden tedavide yararlanmayı amaçlamaktadır.

Sakubutril-Valsartan güncel kalp yetersizliği tedavi kılavuzlarında semptomatik olan düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği tedavisinin ilk basamağında onaylanmış bir ilaçtır. Bu molekül sabit bir ilaç kombinasyonu değil, supramoleküler bir sodyum tuz kompleksidir.

Bu ilaç, neprilisin inhibitörü olan Sakubitril ile anjiyotensin reseptör blokörü (ARB) olan Valsartan birleşiminden oluşmaktadır. Anjiyotensin reseptör blokörü-neprilisin inhibitörü (ARNI) olarak adlandırılan sınıfın ilk örneğidir.

Sakubitril-Valsartan’ın terapötik endikasyonu: Kronik kalp yetersizliği olan erişkin hastalarda kardiyovasküler  ölüm  ve kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatış riskini azaltmak için endike olup faydası en açık şekilde sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) normalin altında olan hastalarda görülür.

Valsartan kalp yetmezliğinde olumsuz yönde işleyen bir mekanizma olan anjiyotensin-II’yi bloke eder; sakubitril ise olumlu yönde işleyen bir mekanizma olan NP sistemini aktive ederek etki gösterir.

Sakubitril-Neprisilin

Sakubitril neprilisin inhibitörüdür.

Neprilisin bir nötral endopeptidazdır.

NP, bradikinin, glukagon, adrenomedüllin ve vazoaktif intestinal peptid gibi endojen vazoaktif peptidlerin yıkımına aracılık ederek düzeylerini azaltmakta olup anjiyotensin-II yıkımına da katkıda bulunur. Kalp yetmezliği tedavisinde neprisilin inhibisyonunun amacı, bu maddelerin düzeylerinin azalmasını engelleyerek bu maddelerin azalmasına bağlı gelişen su ve Na birikimi, vazokontriksiyon ve olumsuz remodeling ile sonuçlanan nörohumoral aşırı aktivasyonun önlemektir.

NP’ler Na ve su dengesinin korunmasına yardım eden hormon ailesidir. Üç tip NP mevcuttur. Bunlar atriyal NP (ANP), beyin (veya B-tip) NP (BNP) ve C-tip NP’dir (CNP).

  • ANP salınımı atriyal gerilim ile, BNP salınımı artmış ventrikül volüm ile, CNP salınımı ise artmış damar shear stresi ile tetiklenmektedir. NP’ler kalp yetmezliği hastalarında artan plazma hacmi ve sol ventriküler dolum basınçlarına yanıt olarak yüksek düzeyde ölçülürler. NP’ler ayrıca arteriyel basıncı ve kan hacmini düzenlerler ve sempatik inhibisyona katkıda bulunurlar.
  • NP’ler doğrudan vazodilatasyon yaparak ventriküler ön yükü, sistemik vasküler direnci ve kan basıncını düşürerek glomerüler filtrasyon hızını artırırlar ve su ve tuz atılımını sağlarlar. NP’ler ayrıca renin salınımını azaltarak plazma anjiyotensin-II ve aldesteron seviyesini düşürürler.
  • NP’lerin kalp yetersizliğinde faydalı etkisi vardır. ANP ve BNP, strese yanıt olarak miyokarddan salınır ve tuz ve su dengesinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. ANP ve BNP renin ve aldosteron salınımını inhibe ederek miyokardiyal gevşemeyi geliştirir ve hipertrofiyi azaltır.

Valsartan

Valsartan anjiyotensin reseptör blokörüdür (ARB).

Kanda renin düzeyini ve ACE inhibitörlerinden farklı olarak anjiyotensin düzeyini yükseltirler; çünkü böbrekte renin salgılayan hücreler üzerinde anjiyotensinin AT1 reseptörler vasıtasıyla yaptığı baskıyı ortadan kaldırırlar.

Etkinlikleri ACE inhibitörlerine benzemekle beraber yan etki insidansı daha azdır.

ARB İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER VE SLAYTI İÇİN TIKLAYINIZ.

Farmakokinetik

Oral yolla alındıktan bir müddet sonra Sakubitril ve Valsartan’a ayrışır.

Sakubitril bir ön ilaç olup sindirimden 3.5 saat sonra enzimatik ayrışmayla aktif formu olan sakubitrilata dönüşür.

Sakubitril ve Valsartan’ın oluşturduğu supramoleküler sodyum tuz kompleksi, Valsartan’ın biyoyararlanımını %40–60 oranında artırmıştır.

Valsartan (12 saat) ve Sakubitrilat’ın (14 saat) yarı ömürleri benzerdir. Bu durum ilacın günde iki doz verilmesini gerektirmektedir.

Kaynaklar:

  1. Ekici B. Türkiye’de ki sakubitril/valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor? Updat Cardiol. 2020;(August).
  2. Duygu A, Gazi E. Sakubitril valsartan’ın deneysel havyan modellerindeki yeri. Troia Med J. 2023;4(1):33–7.
  3. Kuchulakanti PK. ARNI in cardiovascular disease: Current evidence and future perspectives. Future Cardiol. 2020;16(5):505–15.

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.