HİPOKONDRİYAZİS (HASTALIK HASTALIĞI)

HİPOKONDRİYAZİS (HASTALIK HASTALIĞI) Hipokondriyazis çok eski çağlardan beri halk arasında “Hastalık hastalığı” olarak da bilinen, kişinin belirli bir tıbbi nedeni bulunmadığı halde vücut belirtilerini yanlış yorumlamasına bağlı olarak, ciddi bir hastalığı olacağı korkusunu ya da ciddi bir hastalığı olduğu düşüncesini taşıyıp durması; yeterli tıbbi değerlendirme yapılmasına ve güvence verilmesine rağmen Devamı…

HIÇKIRIK (SİNGULTUS) NASIL GEÇER? PATOLOJİK HIÇKIRIK NEDİR?

HIÇKIRIK (SİNGULTUS) NASIL GEÇER? PATOLOJİK HIÇKIRIK NEDİR? Hıçkırık (Singultus), günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan bir durum olup diafragma ve interkostal kasların istemsiz aralıklı ve spazmodik kontraksiyonudur. Genelde kısa sürede kendiliğinden geçmekle beraber nadiren uzun sürerek olumsuz sonuçlar doğurabilir; bu durum patolojik hıçkırık olarak tanımlanır. 48 saatten kısa süren hıçkırıklara sık rastlanır Devamı…

KLORAMFENİKOL İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KLORAMFENİKOL İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kloramfenikol amfenikoller grubu bir antibiyotiktir. Amfenikollerin kloramfenikol ve tiamfenikol olmak üzere iki üyesi olup en fazla kullanılan üyesi kloramfenikoldür. Etki Mekanizması Bakteri ribozomunun 50S alt-birimine bağlanır, peptidil transferaz enzimini bloke eder; protein sentezini geri-dönüşlü olarak inhibe eder. Genellikle bakteriyostatik etki gösterir. Bağlanma yeri makrolid ve Devamı…

DİHİDROPİRİDİN TÜREVİ KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİNİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

DİHİDROPİRİDİN TÜREVİ KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİNİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ Kalsiyum kanal blokörleri dihidropiridinler ve nondihidropiridinler olmak üzere yapısal olarak iki gruba ayrılmaktadır (Şekil-1). Dihidropiridinlerin (DHP) Özellikleri Dihidropiridinlerden klinik kullanıma ilk giren nifedipindir; dihidropiridin ilaçların prototipidir. Başlıca endikasyonları hipertansiyon ve stabil anjinadır. Oral yoldan kullanılırlar (bazı istisnalar vardır). Akut myokard enfaktüsünde akut olarak Devamı…

AMFOTERİSİN B’NİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ VE CİDDİ YAN ETKİLERİ

AMFOTERİSİN B’NİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ VE CİDDİ YAN ETKİLERİ Polien grubu fungusid etkili bir antifungaldir. Polien grubu antifungaller 2 tane olup diğeri nistatindir. Antifungal spektrumu nistatinden daha geniştir. Parenteral yolla kullanılan tek poliendir. GIS kanaldan ve im enjeksiyon ile çok az absorbe edilir bu nedenle sadece iv kullanılır. (Sadece bağırsak kandadiyazisinde Devamı…

KETOKONAZOL İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KETOKONAZOL İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Ketokonazol, azol grubu antifungallerden olup imidazol türevidir. Azol grubu antifungallerin etki mekanizmaları: 14-α demetilazı (bir CYP450 enzimi) inhibe ederek ergosterol sentezini lanosterolün ergosterole dönüştüğü aşamada inhibe ederler. Ergosterol biyosentezinin inhibisyonu mantarın hücre membran yapısını, permeabilitesini ve işlevini bozarak hücre gelişimini engeller. Mantarlardaki CYP450 enzimine memelilerdekinden Devamı…

BETA BLOKÖRLERİN YAN ETKİLERİ

BETA BLOKÖRLERİN YAN ETKİLERİ β blokörler β adrenerjik reseptörleri reversibl inhibe ederek sempatoadrenal sistem stimülasyonunu, tonusunu ve β agonisti ilaçların etkilerini kompetitif olarak antagonize ederler. β drenerjik reseptör blokörleri non-selektif (β 1 ve β 2) ve selektif (β 1) olabilirler. Kalpte β reseptörlerinin uyarılması kontraktiliteyi artırır, kalp hızını artıran sinüs Devamı…

SOĞUK ALGINLIĞINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI NASIL OLMALIDIR?

SOĞUK ALGINLIĞINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI NASIL OLMALIDIR? Nezle, akut nazofarenjit, rinofarenjit ve common cold da denilebilen soğuk algınlığı, başta rinovirüsler olmak üzere 200’ün üzerinde viral etkenin neden olduğu benign seyirli akut bir hastalık olup bu mevsimlerde poliklinik başvurularının çok büyük bir kısmından sorumludur; çocuklarda yılda ortalama 6, yetişkinlerde ise 3 kere Devamı…

KIRIK KALP SENDROMU (TAKOTSUBO SENDROMU)

KIRIK KALP SENDROMU (TAKOTSUBO SENDROMU) Takotsubo sendromu için farklı terminolojiler kullanılmaktadır. Literatürde “Stresle ilişkili kardiyomiyopati, geçici sol ventrikül apikal balonlaşma sendromu, ampulla kardiyomiyopatisi, kırık kalp sendromu ve takotsubo kardiyomiyopatisi” olarak karşılaşılabilmektedir. Takotsubo ismi, hastalıkta kalbin görüntüsü Japonya’da ahtapot yakalamakta kullanılan tako-tsubo adındaki bir çeşit çömleğe benzemesi dolayısıyla Japon bilim insanları Devamı…

AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE KARDİYAK BELİRTEÇLER

AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE KARDİYAK BELİRTEÇLER Koroner arter tıkanıklığı olarak da tanımlanan akut miyokard infarktüsü (AMI), anormal biyokimyasal belirteçler tarafından tespit edilen miyokardiyal hasarı tanımlar. Yapılan çalışmalar kardiyak troponin (cTn) değerinin yükselmesinin klinikte miyokardiyal hasar sonucu olumsuz prognoza neden olduğunu göstermiştir. AMI tanı koymak için ek kriterlere ihtiyaç duyulur çünkü bu Devamı…

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.