TİYAZİD VE TİYAZİD BENZERİ DİÜRETİKLER

TİYAZİD DİÜRETİKLER

En yaygın kullanılan diüretik grubudur.

Hipertansiyonda sadece diüretik özelliğiyle fayda sağlamaz; ayrıca uzun süreli kullanımda periferik damar direncini de azaltır.

Dozu normal terapötik dozun üzerine çıkarıldığında daha fazla diüretik yanıt oluşturmaz; doz-antihipertansif etki eğrisi yatıktır, bu nedenle bazen düşük tavanlı diüretikler olarak adlandırılırlar.

Nefronun distal tübülünü etkilerler. Na+/Cl- eş-yönlü taşıyıcısını inhibe ederek Na+ geri emilimini azaltırlar. Tübüler sıvı içerisinde Na+ ve Cl- konsantrasyonu artar. Tiyazidlerin etkili olabilmeleri için proksimal kıvrımlı tübülde lümen içine salgılanmaları gerekmektedir. Bu nedenle renal işlevin azalması diüretik etkinin de azalmasına neden olur.

Böylece:

 • Na+ ve Cl- atılımı artar; hiperozmolar idrar çıkarılır.
 • Distal tübüle ulaşan filtrat içindeki Na+ artırdığı için Na+ ile değiş-tokuş edilen K+ miktarı da artar; uzun süreli kullanımda K+ kaybı olur.
 • İdrarla kalsiyum atılımı azalır; distal tübülde Ca2+ geri emilimi artar.
 • Kan basıncı azalır, kalp debisi azalır; zamanla periferik damar direnci azalır.

Mide-bağırsak kanalından kısmen absorbe edilirler. İdrarla değişmeden atılırlar.

Böbrek işlev bozukluğunda (GFR≤30) antihipertansif etkileri devam eder; bu durumda hipovolemi nedeniyle hipertansiyon ağırlaşır; kan basıncı kontrolü için kıvrım diüretiğe geçmek gerekebilir.

NSAİİ, böbrekteki prostaglandinlerin üretimini inhibe eder ve böbrek kan akımını azaltarak tiyazidlerin etkinliğini azaltabilir.

Tiyazidler hipertansiyon tedavisinde sıklıkla tercih edilirler. Özellikle kombine preparatların içerisinde yaygın olarak bulunurlar. Tiyazidlerin hipertansiyon tedavisinde yaygın kullanımının nedenleri şunlardır:

 • Günde 1 kez oral verilirler.
 • Nispeten ucuz ilaçlardır.
 • Uzun süre kullanımda hipertansiyonun ilerlemesini yavaşlatırlar; inme, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi komplikasyonların olma ihtimalini azaltırlar.
 • Orta derecede etkindirler; aşırı hiponatremi, belirgin dehidratasyon yapmazlar; ciddi yan etkileri yoktur.
 • Konjestif kalp yetmezliğinde, yaşlılarda ve kadınlarda sık görülen osteoporozda da yarar sağlar.
 • Toksisiteleri düşüktür.

Hipertansiyon dışında kalp yetmezliği, hiperkalsiüri, diabetes insipidusda da kullanımı vardır.

Tiyazid diüretiklerden hidroklorotiyazid Türkiye müstahzarlarında mevcuttur. Hidroklorotiyazidin tek başına müstahzarı yoktur, kombine müstahzarları bulunmaktadır.

Yan Etkileri

 • Hiponatremi
 • Hiperürisemi
 • Hipomagnesemi
 • Hipovolemi
 • Hiperkalsemi
 • Hiperglisemi
 • Hiperlipidemi
 • Safra taşı olan hastalarda akut kolesistit gelişme riskini artırırlar.
 • Güneşe hassasiyet oluşturabilirler; bu nedenle tiyazid kullanan hastaya direkt güneş ışığına maruz kalmaması; güneş ışığına maruz kalacaksa güneş koruyucu krem kullanması gerektiği söylenmelidir.
 • Erkeklerde seksüel impotens yapabilirler.
 • Uzun süreli kullanımda ruhsal depresyon yapabilirler.

TİYAZİDLER İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER VE GÜNCEL MÜSTAHZAR TABLOLARI İÇEREN SLAYTIMIZ İÇİN TIKLAYINIZ.

TİYAZİD BENZERİ DİÜRETİKLER

Etki mekanizmaları, farmakolojik profilleri ve yan etkileri bakımından tiyazidlere benzerler.

Efikasiteleri yaklaşık tiyazidler kadardır.

Etki süreleri uzundur.

Günde 1 kez oral kullanılırlar.

Tiyazid benzeri diüretiklerden indapamid ve klortalidonun Türkiye’de müstahzarı vardır. Klortalidon aralarında en uzun etkili olandır. Kanda alyuvarlara bağlanır, tek dozunun etkisi yaklaşık 48 saat devam eder. Metolazon, tiyazidlerden farklı olarak böbrek fonksiyonu azalan böbrek yetmezliği hastalarında etkinliğini korur. İndapamid diüretik olarak değil antihipertansif olarak kullanılır.

TİYAZİD BENZERİ DİÜRETİKLER İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER VE GÜNCEL MÜSTAHZAR TABLOLARI İÇEREN SLAYTIMIZ İÇİN TIKLAYINIZ.


0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.