KLORAMFENİKOL İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KLORAMFENİKOL İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kloramfenikol amfenikoller grubu bir antibiyotiktir. Amfenikollerin kloramfenikol ve tiamfenikol olmak üzere iki üyesi olup en fazla kullanılan üyesi kloramfenikoldür. Etki Mekanizması Bakteri ribozomunun 50S alt-birimine bağlanır, peptidil transferaz enzimini bloke eder; protein sentezini geri-dönüşlü olarak inhibe eder. Genellikle bakteriyostatik etki gösterir. Bağlanma yeri makrolid ve Devamı…

VANKOMİSİN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

VANKOMİSİN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Vankomisin glikopeptid yapılı bir antibiyotiktir. Bakteri hücrelerinin hücre duvarı sentezini; peptidoglikan oluşumunu bloke ederek bozar; hücre duvarının yapısını oluşturan peptidlerin yan zincirinin ucundaki D-alanin-D-alanin dizisine bağlanır ve peptidoglikan zincirinin biyosentezini inhibe ederek etki gösterir. Antibakteriyel Spektrumu Antibakteriyel spektrumu dardır. Başlıca gram (+) kokuslarıve Clostridiumları (C. Devamı…

İMİPENEM NEDEN TEK BAŞINA KULLANILMAZ?

İMİPENEM NEDEN TEK BAŞINA KULLANILMAZ? İmipenem karbapenemler grubuna ait bir antibiyotiktir. Karbapenemler yapısı penisilinlere benzeyen beta-laktam antibiyotiklerdir; diğer beta-laktamlar gibi bakteri hücre duvarında peptidoglikan sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösterirler. Karbapenemler en geniş spektrumlu beta-laktam antibiyotiklerdir. İmipenemin Özellikleri Klinik kullanıma giren ilk karbapenemdir. Beta-laktamazlara çok yüksek derecede dayanıklıdır (kromozom+plazmid aracılı) Devamı…

TETRASİKLİNLERİN YAN ETKİLERİ

TETRASİKLİNLERİN YAN ETKİLERİ Tetrasiklinler potein sentezini inhibe ederek etki gösteren antibiyotiklerden en az seçicilik gösteren; en geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. Tetrasiklinler farmakokinetik farklarından dolayı kısa etkili (Tetrasiklin, oksitetrasiklin), orta etkili (Demetilklortetrasiklin, metasiklin) ve uzun etkili (Doksisiklin, minosiklin) olmak üzere 3 gruba ayrılır. Tetrasiklin, doksisiklin ve oksitetrasiklin Türkiye’de müstahzarı olan tetrasiklinlerdir. YAN Devamı…

KLARİTROMİSİN İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

KLARİTROMİSİN İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Klaritromisin makrolidler grubuna mensup bir antibiyotiktir. Makrolidler eritromisin ve türevleri ile klaritromisin, azitromisin, roksitromisin, diritromisin, telitromisin ve spiramisini içerir. Makrolid antibiyotikler dar spektrumludurlar fakat etkinlikleri yüksektir; vücut sıvıları ve dokulara iyi sokulurlar ve plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanmazlar. Klaritromisinin Özellikleri Aside dayanıklıdır. Uzun etkilidir. Devamı…

PENİSİLİNLERİN YAN ETKİLERİ VE PENİSİLİN ALERJİSİ

PENİSİLİNLERİN YAN ETKİLERİ VE PENİSİLİN ALERJİSİ Penisilinler ilk bulunan ve yeni türevlerinin de bulunmasıyla en hızlı gelişim gösteren antibiyotik grubudur. Güçlü bakterisid etkili, alerjik olmayanlarda düşük toksisiteli ve ucuz ilaçlardır. Bu nedenle çeşitli enfeksiyonlarda en tercih edilen ilaçlardandır. Penisilinlerde temel yapı 6-APA’dır. Antibakteriyel etki için 6-APA halkasının bozulmaması gerekir. Temel Devamı…

TETRASİKLİNLERİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

TETRASİKLİNLERİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Protein sentezini inhibe ederek etki gösteren antibiyotiklerden en az seçicilik gösteren; en geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. Rezistans oluşumu yavaş ve çok aşamalıdır. Avantajları: En geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. Vücut sıvılarına iyi sokulurlar. Dezavantajları: Ciddi yan etkileri vardır. Rezistans oluşumu sorun teşkil eder. Fazla ilaç etkileşimi vardır. Kalsiyum, Devamı…

FLOROKİNOLONLARIN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

FLOROKİNOLONLARIN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Hızlı bakterisid etki gösteren geniş spektrumlu lipofilik antibiyotiklerdir. İnsan hücreleri içine kolay girerler. Bu nedenle intraselüler yerleşim gösteren duyarlı patojen bakterilere etki ederler. Kullanma sıklığı ile orantılı olarak bütün florokinolonlara karşı direnç gelişebilir ancak yine de toplam direnç sıklığı düşük bir antibiyotiktir. Vücutta yaygın dağılım Devamı…

AMİNOGLİKOZİDLER İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

AMİNOGLİKOZİDLER İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Aminoglikozidler moleküllerindeki polar yapılar olan polikatyonik gruplardan dolayı düşük lipofilik özelliktedirler; en az lipofilik olan antibiyotiklerdir. Lipofilisitelerinin düşük olması nedeniyle mide-bağırsak kanalından az absorbe edilirler. Bu nedenle sistemik enfeksiyonların tedavisinde parenteral yolla kullanılmaktadırlar. Primer etki yerleri bakteri ribozomlarındaki 30S alt birimidir. 30S alt birimine geri-dönüşsüz Devamı…

HANGİ ANTİBİYOTİKLER AÇ HANGİLERİ TOK KARNINA ALINMALIDIR?

HANGİ ANTİBİYOTİKLER AÇ HANGİLERİ TOK KARNINA ALINMALIDIR? Antibiyotikler için “Tok karnına alınız” ifadesi kalıplaşmış bir tabirdir. Ancak bu ifade her zaman için doğru değildir; bazı antibiyotiklerin tok karnına alınması gerekirken bazıları ise aç karnına alınmalıdır. Aç ve tok karnına alınması gereken antibiyotiklerin iyi bilinmesi ve buna göre hasta eğitimi yapılması Devamı…

E-BÜLTEN

Yeni yüklenen slaytlardan ve güncel yazılardan haberdar olmak istiyorsanız e-posta adresiniz ile e-bültene kaydolabilirsiniz.